Sangis-Bodön

Naturupplevelser året om!

Protokoll och information

Årsmöte Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening 20180724 kl 1800.

Deltagare: Leif Karlsson, Stig Johansson, Gudrun Engström, Leif Sandberg, Monika Sandberg, Mårten Lindqvist, Stefan Karinen, Katarina Grönros, Gunnel Karlsson, Eva och Bengt-Erik Nilsson, , Tommy Larsson, Ulf Engström, Erik Lundholm, Thomas Bengtsson och Maj Sandberg, Helena Andersson, Sven Stridfeldt, Lennart Sundqvist, Stig Wallin, Stig-Göran Lind, Christer Engström, Urban och Anneli Matti, och Maj-Lis Karlsson.

§ 1 Mötet öppnades av ordförande som tyckte det var trevligt att så många medlemmar kunde närvara.

§ 2 Utskick av kallelse till mötet via mail, vid postlådorna, vattenkranen, konsum i Sangis samt hemsidan godkändes.

§ 3 Dagordningen godkänd, med ett tillägg till övriga frågor angående 4 fastigheter som ej är med i vägföreningen.

§ 4 Mötesfunktionärer a Ordförande Stig Johansson b Sekreterare Maj-Lis Karlsson c Protokolljusterare: Stig Johansson och Stefan Karinen

§ 5 Verksamhetsberättelse rörande väghållningen, muntlig redogörelse av Stig Wallin. Grovhyvling i maj samt 0.30 kross grovt grus är lagt på från brevlådorna ca 250-300. Hyvling och saltning i juni. Under augusti månad kommer en till hyvling till att utföras. Fräsmassor (asfaltmassor) svårt att få tag i 1250 kr/ton. Kallmassa från Finland går att få tag på men kostar 15-18000 /last dyrt enligt Mårten L. som kollar vidare vad som går att göra. I övrigt tyckte dom flesta att vägen är bra. Leif Sandberg tyckte det var för grovt grus som nu har lagt sig på sidan av vägen och har orsakat honom 2 punkteringar när man är tvungen att hålla av vid möten. Har även varit besvärligt för cyklisterna med det grova gruset. Rapporten godkänd!

§ 6 Verksamhetsberättelse, muntlig genomgång av kassören, Gudrun Engström som meddelar att föreningen har drygt 348 000 kr i kassan. Kopior till samtliga deltagare av resultat och balansräkningen, som var tydlig och utmärkt utfört. I vanlig ordning så har Gudrun utfört ett bra arbete som genomsyras av den goda ekonomi som föreningen har och den fina ordningen i kassaboken. Gudrun meddelar även att statsbidraget ska sökas om efter 5 år vilket Gudrun tar hand om. Rapporten godkänd!

§ 7 Revisorns rapport, ingen anmärkning enligt Katarina Grönros som gav en muntlig redogörelse av resultatsräkningsrapporten. Undertecknad av styrelsen. Godkänd!

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Val av styrelse: Ordförande Leif Sandberg för 1 år. Kassör, Gudrun Engström 1 år. Sekreterare Maj-Lis Karlsson 2 år. Ledamöter: Stig Wallin och Stefan Karinen 2 år Suppleanter Anneli Matti och Tommy Larsson 1 år. Anneli Matti kommer att gå pararellt med Gudrun E. under året för att få insyn och information när Anneli tar över som kassör nästa år.

§ 10 Revisorer Katarina Grönros, Ingegerd Öberg och Eva Nilsson.

§ 11 Valberedning: Helena Andersson 1 år sammankallande. Tomas Bengtsson Stig Johansson

§ 12 Vägavgift, oförändrat 1000 kr/år godkänd.

§ 13 Dikesröjning: Stig Wallin beställer.

§ 14 Rapporter: a. Sommarvatten, 40 000 kr. Styrelsen kollar med Kalix kommun b. Mobiltäckning, fungerar bra på många områden men många anser det är dålig täckning och har även testat med wiFi lösningar. Glöm inte att felanmäla! Är vi många som felanmäler så måste det ju ses över. c. Lyskväll fin och trevlig tradition, med förhoppning om bra väder och lite vind. Boka lördag 1:a september för denna trivselkväll

§ 15 Övriga frågor: Väghinder såsom möbler, blomlådor vid Tropps fastighet har tagits upp till diskussion. Farthinder i utbyte mot blomlådor? Styrelsen kollar. Frågan om vägbom togs upp till diskussion med anledning av det inbrott som har utförts på området. Det råder delade meningar om vägbommens vara eller inte vara men bra ändå att väcka frågan när nu "tjuvarna" har hittat till området. De fyra fastigheter som ej är med i samfälligheten är: 1:80 Stig H Johansson 1:81 Patrik Josefsson 1: 90 Håkan Bjuhr 1:82 Björn Karlsson Gudrun har kontakt med Lantmäteriet angånde ärendet med förhoppning att fastigheterna blir inregistrerade i samfälligheten så fort som möjligt. Mötet godkänner fastigheterna att ingå i Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening. Aktnummer: 25-P90/109 Lantmäteriet.

§ 16 Mötets avslutning: Ordförande avlutades av Stig Johansson med en önskan om regn.

Sangis 2018-07-24

....................................... .............................................. Ordförande; Stig Johansson Sekreterare; Maj-lis Karlsson

...................................... .......................................... Justerare; Stefan Karinen Justerare; Stig Johansson

Årsmöte Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening 20170724, kl 1800.

Deltagare: Leif Karlsson, Stig Johansson, Gudrun Engström, Leif Sandberg, Monika Sandberg, Stefan Karinen, Katarina Grönros, Greger Engström, Gunnel Karlsson, Stig Wallin, Tommy Larsson, Ulf Engström, Erik Lundholm, Thomas Bengtsson, Helena Andersson, Folke Sandberg och Maj-Lis Karlsson.

§ 1 Mötet öppnades av ordförande med en öppen fråga vad mötesdeltagarna tycker om väglaget. Bra i överlag, men efter allt regnande så blir det många gropar.

§ 2 Utskick av kallelse till mötet via mail, anslag vid hamnen, vid postlådorna, vattenkranen, Konsum i Sangis samt hemsidan godkändes.

§ 3 Dagordningen godkänd, med ett tillägg till övriga frågor.

§ 4 Mötesfunktionärer a Ordförande Leif Karlsson. b Sekreterare Maj-Lis Karlsson. c Protokolljusterare, Stig Johansson och Stefan Karinen

§ 5 Verksamhetsberättelse rörande väghållningen, muntlig redogörelse av Stig Wallin. Det har varit två hyvlingar i maj, ytterligare en hyvling kommer att ske i augusti. Oljegrus är lagt ut på vissa delar av sträckan från postlådorna fram till Erland Lindqvist. Påfyllning av oljegrus kommer att ske senare under hösten, pris 25000 kr. "Vägbubbla" på väg mot Bodöhamn kommer att åtgärdas , pris efter semestern. Rapporten godkänd.

§ 6 Verksamhetsberättelse, muntlig genomgång av kassören, Gudrun Engström. Kopior till samtliga deltagare av resultat och balansräkningen, som var tydlig och utmärkt utfört. I vanlig ordning så har Gudrun utfört ett bra arbete som genomsyras av den goda ekonomi som föreningen har och den fina ordningen i kassaboken. Rapporten godkänd.

§ 7 Revisorns rapport, ingen anmärkning förutom att styrelsen ska underteckna resultaträkningen. Rapporten godkänd.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Val av styrelse: Ordförande Leif Karlsson för 1 år. Kassör, Gudrun Engström avgår, ingen frivillig av mötesdeltagarna. Gudrun fortsätter tills ny kassör har hittats. Sekreterare Maj-Lis Karlsson för 1 år. Förslag angående köpa tjänst via t.ex.Klarna, för inbetalning av vägavgifterna. Styrelsen kollar detta. Kassör, viktigaste funktionen i styrelsen. Ska man ha vice kassör? Ny ledamot Per Sandberg, 2 år. Stig Wallin 1 år. Suppleanter Bo Stenberg och Tommy Larsson 1 år.

§ 10 Revisorer Katarina Grönros och Staffan Rönn, 1 år. Revisorsuppleant Ingegerd Öberg, 1 år godkänd.

§ 11 Valberedning: Tomas Bengtsson omvald 1 år, sammankallande. Följande valdes för 1 år: Stefan Karinen Staffan Rönn Ny ledamot, Helena Andersson 2 år.

§ 12 Vägavgift, oförändrat 1000 kr/år godkänd.

§ 13 Dikesröjning är bra, inga insatser.

§ 14 Rapporter: a. Sommarvatten, 40 000 kr. Styrelsen kollar! b. Mobiltäckning, många anser det är dålig täckning. Är vi många som felanmäler så förhoppningsvis blir det snabbare åtgärdat. Viktigt att felanmäla! c. Lyskväll fin och trevlig tradition, blir ännu tidigare i år med förhoppning om bra väder och lite vind. Boka lördag 19 augusti för denna trivselkväll.

§ 15 Övriga frågor: Väghinder såsom möbler, blomlådor vid Tropps fastighet har tagits upp till diskussion. Vägföreningen sammankallar till sammanträde med berörda fastighetsägare angående trafiksituationen.

§ 16 Mötets avslutning: Ordförande tackade för visat intresse och förtroendet för ett år till som ordförande. Nästa styrelsemöte Torsdag 17 augusti kl.17.00

Sangis 2017-07-24

....................................... .............................................. Ordförande; Leif Karlsson Sekreterare; Maj-lis Karlsson ...................................... .......................................... Justerare; Stig Johansson Justerare; Stefan Karinen

Vägavgift 2017

Vägavgiften är oförändrad sedan flera år tillbaka, dvs. 1000 kr per fastighet. Med fastighet avses ej byggnad utan tomtmark. 

Vänligen betala senast den 31/5 till plusgirokonto 4415541-4. Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning!

Information gällande vinterväg inom Sangis-Bodö vägsamfällighet

Enl lantmäteriförrättning vid bildandet av Sangis-Bodö vägsamfällighet bestämdes att vinterväg inte ska ingå i vägsamfällighetens ansvar. Det innebär att andelsägarna inte kan kräva plogning av vägen för att den ska vara farbar under vintern utan varje andelsägare tar eget ansvar för att ta sig till och från fritidsområdet.

Detta gäller fortfarande.

Trots dessa direktiv har väghållaren ansett det bättre att inte låta snön packas samman under vintern utan plogar för att underlätta och tidigarelägga användandet  på våren.

Av den anledningen betalar samfälligheten för vinterplogning, inte för att andelsägarna dagligen ska ha tillgång till  plogad och farbar vinterväg.

Trafikverket Nord har i en skrivelse informerat om vinterväghållning av statliga och enskilda vägar. Vägens vinterklass avgör hur snabbt vägar ska plogas. Man prioriterar naturligtvis högtrafikerade vägar.

Eftersom vägarna inom Sangis-Bodö vägsamfällighet inte är vinterklassade kan inga som helst krav ställas på vägsamfälligheten och dess styrelse.

 

Felanmälan mobiltäckning

Felanmälan av dålig mobiltäckning utförs av var och en när man är på plats på Bodön, använd den bifogade länken. Under länken täckningskarta, kan man även söka på sin adress, och där kan man även klicka på fliken utbyggnad, samt läsa de synpunkter, som Maj-Lis har skickat in.

Felanmälan: http://www.telia.se/privat/fyraramar.do?channelId=-77368&tabId=3&targetsite=http://webbguide.telia.se/customerEnquiryForm.jsp?category=mobtack&x=64&y=8#top" Täckningskarta: http://telia.se/foretag/support/tackningskartor

 

Protokoll fört vid årsmöte för Sangis–Bodöns vägsamfällighetsförening 2016-07-18 kl.18.00, Sangis Folkets hus

§1.Mötets öppnande. Ordförande Leif Karlsson förklarade årsmötet öppnat.

§2. Godkännande av kallelsen. Mötesdeltagarna godkände det sätt som kallelsen utgått.

§3. Godkännande av dagordningen. Dagens dagordning utdelades och godkändes.

§4. Val av mötesfunktionärer.

Ordförande: Stig Johansson

Sekreterare: Maj-Sofi Sandberg

Justerare av protokollet: Stefan Karinen

Leif Sandberg

§5. Föregående årsmötesprotokoll lades till handlingarna.

§6. Verksamhetsredogörelse över väghållningen. Stig Vallin, som är föreningens kontaktperson mot Per Lindkvist, redogjorde för det gjorda arbetet med vägen. Vägen kommer inte att hyvlas förrän tidigast i augusti. Problemet är att man måste vänta till dess att väghyveln finns i närområdet. Kassören kompletterade med upplysning om kostnaden, drygt 92 000, för plogning, saltning och två hyvlingar. Mötet kunde konstatera att Stig Vallin, Per Lindkvist och kassören samarbetar kring beslut om väghållningen.

§7. Kassörens rapport. Gudrun Engström, kassör, rapporterade om föreningens ekonomi. Resultaträkning och balansräkning för 2015 läggs som bilagor till protokollet.

§8. Revisorernas rapport. Stig Johansson läste upp revisorernas rapport och gav kassören lovord för ett gott arbete med räkenskaperna.

§9. Ansvarsfrihet. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§10. Val av styrelse.

Ordförande för 1 år: Leif Karlsson

Ledamöter för 2 år: Maj-Lis Karlsson

Leif Sandberg

Suppleanter för 2 år: Bo Stenberg

Tommy Larsson

§11. Val av revisorer.

Revisorer valda för 2 år: Katarina Grönros

Staffan Rönn

Revisorssuppleant vald för 1 år: Ingegerd Öhberg

§12. Val av valberedning.

Ledamot vald för 2 år: Stefan Karinen

Valberedningen för kommande period har alltså följande sammansättning: Sammankallande Thomas Bengtsson

Staffan Rönn

Stefan Karinen

§13. Vägavgift. Beslutades behålla avgiften 1000/fastighet.

§14. Dikesröjning. Per Lindkvist är kontaktad för uppdraget.

§15. Rapporter. Kostnad för sommarvatten och huruvida mobiltäckningen fungerar diskuterades. Mötet beslutade att traditionen med LYSKVÄLLär trevlig. Årets kväll skall annonseras till sista helgen i augusti, lördagen den 27 augusti.

§16. Övriga frågor. Ett förslag om ekonomisk ersättning till styrelsen diskuterades. Mötet beslutade att förslaget förbereds till nästa årsmöte.

Vidare diskuterades Hästviken. Mötet fastställde att innan något beslut fattas så måste en ordentlig markundersökning, av sakkunniga, göras.

En gammal fråga, rörande vägens sträckning genom gårdarna, väcktes. Frågan var inte förberedd så bristande information om servitut och ägande ledde endast till diskussion och frågan måste utredas bättre.

§17. Avslutandet. Mötet avslutades genom att Stig Johansson konstaterade att många frågor dryftats. Han önskade alla en trevlig fortsättning på kvällen och sommaren.

Ordförande: Stig Johansson

Sekreterare: Maj-Sofi Sandberg

Justerare:Stefan Karinen

Justerare: Leif Sandberg

Protokoll fört vid Sangis–Bodöns vägsamfällighetsförenings årsmöte, söndagen den 19 juli 2015 i Sangis Folkets hus, klockan 13.00.

Närvarande:17 av föreningens medlemmar var närvarande.

§1.Öppnandet.Ordförande, Leif Karlsson, började med en snabb förfrågan: "Hur uppfattar ni vägens skick?" Mötesdeltagarna svarade unisont: "Gott". Leif Karlsson konstaterade att han kunde förklara mötet öppnat i en positiv anda bland de närvarande.

§2. Godkännande av kallelsen.Tid, dag och plats för årsmötet har delgetts via mail, föreningens hemsida och anslag. Detta godkändes av mötet.

§3. Godkännande av dagordning.Dagordningen godkändes efter strykning av "Vindkraftprojekt" samt val av styrelse ändras till perioden 2016-2017.

§4. Val av mötesfunktionärer Mötesordförande: Leif Karlsson Mötessekreterare: Maj-Sofi Sandberg Protokolljusterare: Anna Forslund och Jonas Sandberg

§5. Föregående årsmötesprotokoll:Lades till handlingarna med godkännande.

§6. Muntlig verksamhetsberättelse och kassörens rapport.Föreningens verksamhet kan utläsas från kassörens ekonomiska rapport. Gudrun Engström gav en givande översikt av kostnaden för vägen och vad som ligger bakom utgifterna. De största kostnaderna rör Vägunderhåll:ATG (9375:-)respektive BDX (78861:-) Kassörens Resultaträkning (1) och Balansräkning (2)läggs som Bilagor till Protokollet. Vi informerades om att med beteckningen FASTIGHET, i det här vägsammanhanget, menas själva marken. Hus och byggnader är tillbehör. Man betalar alltså en avgift per fastighet, oberoende om den är bebyggd eller inte. Vi är för närvarande ca 144 andelsägare varav en del är skogsfastigheter. Alla ägare av en fritidsfastighet betalar alltså en av föreningens årligen bestämd avgift. Även för övriga brukare av vägen,i den händelse det finns flera hushåll på en och samma fastighet, finns det en möjlighet att bidra till vägens underhåll, som en solidarisk gest, om man uppskattar en bra väg sommar som vinter. Föreningen har tidigare fått bidrag till vägen via Kalix kommun. Nu har det skett en förändring, så vår kassör söker bidraget direkt från Trafikverket. Det finns dock ett problem. Kommunen har bara sökt bidrag för en sträcka som slutar vid brevlådorna. Kommunen har lovat att korrigera mätningen. Styrelsen arbetar med frågan. Kassörens rapport godkändes av mötet.

§7. Revisorernas rapport.Stig Johansson läste upp revisionsberättelsen och konstaterade att revisorerna var "bara nöjda".

§8. Ansvarsfrihet.Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§9. Val.Mötet beslutade att välja följande ledamöter: Ordförande för 1 år. Leif Karlsson Styrelseledamot för 2 år: Gudrun Engström Styrelseledamot för 2 år: Greger Engström Styrelseledamot för 2 år: Stig Wallin Styrelsesuppleant för 1 år: Maj-Lis Karlsson Styrelsesuppleant för 1 år: Tommy Larsson Revisorssuppleant för 1 år: Ingegerd Öhberg Valberedning: Christer Engström (sammankallande)1 år Tomas Bengtsson 2 år, Staffan Rönn 2 år

Följande ledamöter kvarstår 1 år: I styrelsen Stig H Johansson, Maj-Sofi Sandberg Revisorer Stig Johansson, Roger Sandström Vidare beslutades att Stig Wallin kommer att vara första kontaktperson rörande frågor om väghållningen.

§10. Vägavgift. Mötet beslutar att vägavgiften förblir oförändrad.

§11. Siktröjning Mötet beslutade att röjningen ska ske lördagen den 25 juli 2015. Klockan 10.00. Samling vid brevlådorna! Alla försöker uppmana grannar, vänner och släktingar med kontaktnätet BODÖN att delta. Korv kommer att serveras. Meddelas på hemsidan och genom att ett meddelande anslås. De som har lämpliga verktyg tar dem med.

§12. Ljuskväll Mötet beslutade att försöka plantera en sed från Finland som spritt sig även i Sverige. Vi tänder marschaller sista lördagen i september. I år tänder vi alltså ljus längs vår kustremsa lördagen den 26 september.

§13. Mobiltäckning.Anmäl till Maj-Lis Karlsson om du har problem med mobilkontakten. Hon ska formulera en skrivelse med era namn och telefonnummer till Telia. Du hittar hennes adress på hemsidan.

§14. Sommarvatten.Stefan Karinen fick i uppdrag att vända sig till kommunen och undersöka möjligheten och kostnaden för sommarvatten.

§15. Kommunikation.Vid all kontakt med kassören så är det bra att ange fastighetsnummer.

§16. Mötet gav styrelsen i uppdrag att skicka en skrivelse rörande kommunens underhåll av sin del av sträckan Sangis-Bodön.

§17. Nästa årsmöte:Mötet beslutade att nästa årsmöte blir den 17 juli 2016 klockan 13.00 i Folkets hus, Sangis.

§18. Avslutandet. Ordföranden tackade alla som visat stort intresse och avslutade mötet.

Leif Karlsson Maj-Sofi Sandberg Ordförande Sekreterare

Justeras

Anna Forslund

Justeras

Jonas Sandberg

2014 års protokoll kan du läsa om du klickar på länken nedan!

20140722110427849.pdf


Protokoll fört vid Sangis –Bodöns vägsamfällighetsförenings årsmöte söndagen den 15 juli 2013.

§1. Ordföranden Leif Karlsson hälsade de 23 mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Leif öppnade genom att fråga vad deltagarna ansåg om den nuvarande vägstandarden. Den allmänna uppfattningen var att standarden var god.

§2. Mötet ansåg kallelsen stadgeenligt utförd.

§3. Den utdelade mötesdagordning godkändes.

§4. Som ordförande för mötet valdes Leif Karlsson.

§5. Som mötessekreterare valdes Greger Engström och som protokolljusterare Roger Sandström och Gudrun Engström.

§6. Föregående protokoll följdes upp utan kommentarer från mötesdeltagarna.

§7. Per Lindkvist redogjorde för utförda underhållsåtgärder och för vad som krävs för att kunna behålla en acceptabel vägstandard.

§8. Kassören Åke Sandberg redovisade en kassarapport som följer:

Inkomster:                     69.136:-

Utgifter:                        198.851:-

Överföring 2012             183.263:-  

Kassabeh.                      53.548:-

§9. Revisorn Stig Johansson avgav revisionsrapport och förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet till vilket mötet samtyckte.

Ordföranden förklarade den negativa förändringen av kassabehållningen gentemot föregående år med eftersläpning i faktureringarna från vår vägentreprenör.

§10. Ny- och omval förrättades som följer:

Som ordförande för en tid av ett år omvaldes Leif Karlsson

Som kassör för en tid på två år invaldes Gudrun Engström.

Jan Kangas och Maj Sofi Sanderg har ett år kvar av mandatperioden.

Ledamöterna Lasse L och Greger E omvaldes för två år liksom suppleanterna Maj-Lis K och Tommy L för en tid av ett år.

Revisorerna Stig J och Roger S omvaldes för en tid av två år och som revisorssuppleant för en tid av ett år invaldes Ingegärd Öhberg.

Till valberedningen omvaldes Christer E för en tid av två år och Lisbeth Lindkvist för ett års tid.

§11. Mötet beslöt att som firmatecknare var för sig utse föreningens kassör Gudrun Engström och ordföranden Leif Karlsson.

§12. Styrelsen framförde förslag på höjning av nuvarande vägavgift som varit densamma sedan 2001 till 800:- Förslag på höjning till 1000:- framkom. Efter votering fastställdes att vägavgiften för kommande år blir 1.000:-

§13. Det tidigare tänkta vindkraftsprojektet tycks för närvarande vilande. Varken Kalix kommun eller tilltänkt entreprenör kan rapportera någon aktivitet i projektet.

§14. Stefan Andersson kommer att anlitas för slyröjning av dikesslänter. Eventuellt behov av manuell röjning kommer att utföras av frivilliga, likt föregående år. Meddelande kommer i så fall att sättas upp på vår anslagstavla.

§15. Tidpunkt för nästa möte beslöts till 2014-07-14 kl.13.00. Plats, Sangis Folkets Hus.

§16. Under paragrafen ”Övriga frågor” framkom följande:

Stig J har utrett frågan gällande placering av föreningens kontanta medel på räntebärande konto och införskaffat blankett för ändamålet.

Skylt med texten ”Enskild väg" skall anskaffas och monteras upp,

Skylten med angiven maximal hastighet på 50 km/tim bör flyttas till att gälla hela vår vägsträcka.

Försäkring för vägföreningen skall tecknas.

Per Lindkvist angav de delar av vägsträckningen som snarast bör kompletteras med grus för att säkerställa en fortsatt god standard.

Lisbeth L undrade om den sista biten in mot deras fastighet kan få mer grus och ev. vägtrummor. Lisbeth undrade även om vändplatsen bortanför deras infart kunde iordningställas för att undvika nuvarande ordning där hennes infart används som allmän vändplats.

Gudrun E tog upp den tidigarefrågan gällande det nuvarande systemet med en vägavgift per fastighet. Grundtanken, vilken är att vägavgiften skall ersätta kostnader för det slitage som respektive fastighetsägare utsätter vägen för, blir haltande då fastigheterna bebos av olika många. Gudruns förslag var att uppmana till en frivillig extrainbetalning till dem som känner att de nyttjar vägen mer än normalt för en fastighet.

Frågan gällande tillkommande brevlådor på nya uppställningsplatser lämnades utan åtgärd då postens villkor var att alla brevlådor skall stå på samma plats.

De som vill få mötesprotokoll och övrig information via nätet uppmanas att skicka

sin e-postadress till gudrun.engstrom@telia.com eller lämna i sina uppgifter i vår brevlåda.  

§17. Leif K tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

 

Sangis 2013-07-14

 

……………………..                                    ………………………..

Ordf. Leif Karlsson             Sekr. Greger Engström

                                  Justeringsmän

……………………..            …………………………

Roger Sandström            Gudrun Engström